Privacybeleid.

Update: 6 april 2022

1. Partijen en doel

De website

Evoluno, gehost op www.evoluno.com (hierna de "Site")

En de iOS/Android mobiele applicatie (hierna "Applicatie")

Evoluno

En toegang tot de diensten van therapeuten en coaches

(hierna gezamenlijk het "Platform")

zijn een initiatief van :

Evoluno srl

Arnaud Fraiteurlaan 15/23

1050 Elsene, België

Bedrijfsnummer (ECB/VAT) : BE0758.358.272

E-mail: hello@evoluno.com

(hierna "Evoluno" of de "Gegevensverantwoordelijke")


Evoluno stelt dit Privacybeleid op om de Platformgebruikers op een transparante manier te informeren over hoe persoonlijke gegevens door Evoluno verzameld en verwerkt worden.

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, d.w.z. elke natuurlijke of rechtspersoon, die het Platform bezoekt of er op enige wijze mee interageert.

Als zodanig bepaalt Evoluno alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Gebruikers. Daartoe verbindt Evoluno zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de Wet van 30 juli 2018, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna "de Wet") en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "de Verordening").

Het staat Evoluno vrij een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die op haar verzoek en voor haar rekening de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt (hierna de "Verwerker"). In voorkomend geval verbindt Evoluno zich ertoe een verwerker te kiezen die voldoende waarborgen biedt inzake de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de mededeling van persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens door Evoluno, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Evoluno handelen, geschiedt in overeenstemming met de Wet en de Verordeningen.

De persoonsgegevens worden door Evoluno, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, verwerkt via :

Individuele analyse door de onderneming

Geaggregeerde analyse (anoniem, met steekproeven van ten minste 5 personen)

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van het Reglement worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en zijn deze de volgende

1. Vind de beste therapeut op basis van vragenlijsten

2. Vaststellen van gebruikersbehoeften en trends

3. Bijdragen tot de ontwikkeling van diagnose-instrumenten en inhoudelijke aanbevelingen

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, stemt de Gebruiker ermee in dat Evoluno de volgende persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid:

1. Informatie over psychologisch welzijn

2. Informatie over lichamelijke gezondheid

3. Persoonlijke gegevens

5. Toestemming

Door toegang tot en gebruik van het Platform verklaart de Gebruiker dat hij op de hoogte is van en vrijelijk, specifiek, bewust en ondubbelzinnig instemt met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje heeft aangevinkt dat het Privacybeleid in de hyperlink voorstelt. Deze toestemming is een onontbeerlijke voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie met Evoluno aan te gaan. Elk contract tussen Evoluno en een Gebruiker met betrekking tot de op het Platform aangeboden diensten en goederen is onderworpen aan de aanvaarding door de Gebruiker van het Privacybeleid.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens die hij/zij meedeelt op het Platform of in verband met de diensten die Evoluno aanbiedt, verwerkt en verzamelt, in overeenstemming met de methoden en principes die zijn opgenomen in dit Privacybeleid, voor de hierboven aangegeven doeleinden.

De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de eerder verleende toestemming.

6. Opslagtermijn van de persoonsgegevens van de gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de verordening en de wet bewaart de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is om de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, mogelijk te maken.

Deze duur is in ieder geval minder dan : 2 jaar.

7. Ontvangers van gegevens en bekendmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan agenten, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Evoluno, die adequate garanties voor gegevensbeveiliging bieden en die met Evoluno samenwerken bij de marketing van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van Evoluno, en zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van dergelijke gegevens.

In alle gevallen moeten de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt, zich houden aan de inhoud van dit privacybeleid. Evoluno verzekert dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden, op discrete en veilige wijze zal verwerken.

Indien de gegevens voor direct marketing of prospectiedoeleinden aan derden worden verstrekt, wordt de gebruiker daarvan vooraf op de hoogte gesteld, zodat hij zijn toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens kan geven.

8. Gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO)

De volgende persoon wordt benoemd tot functionaris voor gegevensbescherming (hierna "DPO" genoemd): Alexandre Vandermeersch

De rol van de functionaris voor gegevensbescherming bestaat erin te zorgen voor de correcte uitvoering van nationale en supranationale bepalingen inzake het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

De DPO kan als volgt worden gecontacteerd: alexandre.vandermeersch@evoluno.com.

9. Rechten van de gebruikers

De Gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: hello@evoluno.com, of door een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart, te sturen naar het volgende adres: Tedesco-laan 5, 1160 Brussel

a. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van het Reglement garandeert Evoluno het recht van toegang van de Gebruiker tot zijn persoonlijke gegevens. De gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens, alsmede tot de volgende informatie

de doeleinden van de behandeling ;

de betrokken categorieën van persoonsgegevens ;

de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties ;

indien mogelijk, de beoogde periode van opslag van persoonsgegevens of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode vast te stellen ;

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica en het belang en de beoogde gevolgen van de verwerking voor de betrokkene

De verantwoordelijke voor de verwerking mag voor extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd, een redelijke vergoeding vragen op basis van de administratieve kosten.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg indient (bijvoorbeeld via een e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een gangbare elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

Uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek wordt een kopie van de gegevens van de gebruiker aan de gebruiker meegedeeld.

b. Recht op correctie

Evoluno garandeert de gebruiker het recht op correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens.

Overeenkomstig artikel 16 van de verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of gewist. De Gebruiker voert de noodzakelijke veranderingen eerst zelf uit vanuit zijn gebruikers-/andere account, tenzij deze veranderingen niet zelfstandig doorgevoerd kunnen worden, in welk geval een verzoek aan Evoluno gedaan kan worden.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

c. Recht op wissen

De Gebruiker heeft het recht te verlangen dat zijn persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden gewist in de gevallen genoemd in artikel 17 van het Reglement.

Wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van de vorige alinea verplicht is deze te wissen, neemt de verantwoordelijke voor de verwerking, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om wissing door die voor de verwerking verantwoordelijken van iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van, dergelijke persoonsgegevens.

De twee voorgaande alinea's zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:

op de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;

om een wettelijke verplichting na te komen op grond waarvan de verwerking moet worden uitgevoerd overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, of om een taak van algemeen belang te vervullen of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van het wissen van persoonsgegevens of van elke beperking van de verwerking, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over dergelijke ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

d. Recht om verwerking te beperken

De Gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen genoemd in artikel 19 van het Reglement.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking iedere ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van alle beperkingen die aan de verwerking worden gesteld, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over dergelijke ontvangers indien deze daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Overeenkomstig artikel 20 van het reglement heeft de gebruiker het recht zijn persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat van Evoluno te ontvangen. De gebruiker heeft het recht deze gegevens zonder tussenkomst van Evoluno in de in het reglement genoemde gevallen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven.

Wanneer de gebruiker zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig het vorige lid uitoefent, heeft hij het recht te verlangen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere worden overgebracht, voor zover dat technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op gegevenswissing onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De gebruiker heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens op grond van zijn bijzondere situatie, met inbegrip van de automatisering van de gegevens door Evoluno. In overeenstemming met artikel 21 van het Reglement zal Evoluno de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden van klantenwerving, heeft de gebruiker het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden van klantenwerving, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke klantenwerving.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van klantenwerving, worden de persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden verwerkt.

g. Recht van klacht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonlijke gegevens door Evoluno bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Nadere informatie is te vinden op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be.

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen

Gegevensbeschermingsautoriteit

Pressestraat 35, 1000 Brussel

Telefoon + 32 2 274 48 00

Fax: + 32 2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

10. Cookies

De Site maakt gebruik van cookies om de Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit helpt om gebruikers een betere browse-ervaring te bieden en een verbetering van de Site en de inhoud ervan. De doelstellingen en modaliteiten van de cookies zijn in dit artikel opgenomen.

a. Algemene principes

Een "Cookie" is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst bij het raadplegen van de Website, met het oog op een latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden waarmee Evoluno samenwerkt.

Sommige van de door Evoluno gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, terwijl andere worden gebruikt om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies personaliseren of deactiveren door zijn browser in te stellen.

Door de Website te gebruiken, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Soort cookies en doel

Verschillende soorten cookies worden door Evoluno op de Site gebruikt:

Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Website, maken de mededeling van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;

Cookies voor statistische en publieksmeting: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Aangezien zij ook het surfgedrag aangeven, zijn zij een doeltreffend middel om het surfen van de Gebruiker te verbeteren door hem voorstellen en aanbiedingen te tonen die voor hem van belang kunnen zijn. Ze stellen Evoluno ook in staat om eventuele bugs op de Website op te sporen en te corrigeren.

Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde ingevoerde keuzes te bewaren (bijvoorbeeld gebruikersnaam of taal);

Tracking Cookies: Evoluno gebruikt tracking cookies via Google Analytics om de interactie van Gebruikers met de inhoud van de Site te meten en anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken stellen Evoluno in staat de Website te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/.

c. Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de periode gedurende welke zij worden bewaard, zijn de volgende:

________

d. Beheer van cookies

Indien de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door de parameters van zijn browser aan te passen. Browserprogrammering stelt de Gebruiker ook in staat een bericht of kennisgeving te ontvangen zodra een Website cookies gebruikt en zo te beslissen of hij deze accepteert of weigert.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies deactiveert, aanvaardt hij dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Het is daarom mogelijk dat bepaalde delen van de Website niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar zijn.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wenst te beheren en/of verwijderen, kan hij dit doen via de volgende link(s):

Voor gebruikers met een :

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

Chroom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

Indien de gebruiker het gebruik van cookies van Google Analytics niet toestaat, wordt hij verzocht zijn browser daartoe in te stellen op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

11. Beperking van de aansprakelijkheid van de Gegevensverwerker

De Website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die niet aan Evoluno verbonden zijn. Evoluno is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of hun overeenstemming met de Wet- en Regelgeving.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn/haar uitdrukkelijke toestemming geven om een minderjarige jonger dan 16 jaar persoonlijke informatie of gegevens op de website te laten vermelden. Evoluno raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen met klem aan een verantwoord en veilig gebruik van het Internet te bevorderen. De verantwoordelijke voor de verwerking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet daadwerkelijk wordt gedekt door die van hun wettige ouders, of voor onjuiste gegevens - met name betreffende de leeftijd - die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval zullen persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt indien de gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16 jaar.

Evoluno is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke gegevens, in het bijzonder door de aanwezigheid van virussen of als gevolg van computeraanvallen.

12. Beveiliging

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking voert organisatorische en technische maatregelen uit om een passend niveau van veiligheid voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de kosten van de uitvoering in relatie tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De Gegevensverwerker maakt gebruik van standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij het overbrengen of verzamelen van gegevens op de Site.

13. Wijzigingen in het privacybeleid

Evoluno behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De gebruiker wordt daarom verzocht het Privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd met het oog op de uitvoerbaarheid.

14. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op dit privacybeleid is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van het hoofdkantoor van Evoluno.

15. Contact opnemen met

Voor vragen of klachten in verband met dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Gegevensbeheerder via het volgende adres: hello@evoluno.com.